پنجشنبه 23 آبان 1398
استاندار گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی