پنجشنبه 23 آبان 1398
سرپرست استانداری گیلان
دولت و ملت همدلی و همزبانی